filet dor

superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

 

lligues fch

NOTICIES DESTACADES

Modificacions del Reglament de Galops

  • Published in
  • Categoría: Notícies Federació

galopesLa RFHE ha publicat una nova versió del Reglament de Galops,  amb una sèrie de modificacions i que són conseqüència del permanent contrast, per la qual cosa s'ha procedit a analitzar les propostes plantejades pels tècnics esportius amb Credencial d'Examinador de Galops que les van obtenir durant 2011, 2012 i 2013.

Les modificacions que es recullen en aquesta versió 2014 del Reglament de Titulacions de Genets i Amazones, són principalment de procediment o de desenvolupament normatiu sent el resum acumulat dels suggeriments i propostes tant individuals com a col·lectives.


Així mateix es recullen i adapten les modificacions que s'han produït en els Reglaments específics de les diferents disciplines fins a 2013 inclusivament, i que afecten als nivells de competició, actualitzant-se els criteris per
determinar les possibles equivalències amb les corresponents etapes de la formació.

Les modificacions mes significatives son les següents:

Tècnics Examinadors :

  • Galops 1, 2 i 3 comuns : Al menys un Tècnic de nivell I, amb credencial I.U. que podrà ser del mateix Club
  • Galop 4 comú :Com a mínim dos Tècnics de nivell I, amb credencial I.U., un dels quals no podrà mantindré cap vincle laboral ni professional amb el Club.
  • Galop 4 opció : El mateix que pel galop 4 comú, però els dos Tècnics han de acreditar la Credencial 4 opció amb la disciplina del examen o la Credencial T de la disciplina, si fossin de Nivell II
  • Galops 5 i 6 : Al menys un Tècnic de Nivell II amb Credencial T de la disciplina, que podrà ser del propi Club.
  • Galop 7 : Al menys dos Tècnics de Nivell II amb Credencial T de la disciplina, un dels quals no podrà mantindré cap vincle laboral ni professional amb el Club.

Dietes Examinadors :

Els imports de les dietes a percebre pels examinadors que no siguin del Club que convoqui els exàmens seran les que anualment estableixi la Junta Directiva per als Jutges Nacionals realitzant funcions de vocal de Jurado. (81,65€)
Les dietes dels examinadors que siguin del Club que convoqui, queda a criteri del propi Club.
El pagament de les dietes als examinadors és responsabilitat i es realitzarà pels Clubs o centres que convoquin els exàmens

Galop mínim per l’obtenció de la Llicencia Nacional (LDN) :

Els continguts dels quatre Galops Comuns, ho són per a totes les disciplines excepte para la d' Enganxes. Per tant, una vegada obtingut el Galop 4 Comú es pot accedir als Galops específics 5, 6 i 7 de les restants 8 disciplines amb l'excepció citada. De la   mateixa manera, des del Galop 4 d' Enganxes, únicament es pot tenir accés al galop 5 d'aquesta mateixa disciplina.
Amb caràcter general s'estableix el Galop 5 com el nivell mínim per obtenir la Llicència Esportiva Nacional (LDN).
No obstant això, en el nivell 4 de cada disciplina s'incorpora el Galop 4 opcional avançant part dels continguts del Galop 5, amb la finalitat de que aquells genets i amazones que tinguin clara la disciplina en la qual desitgen competir una vegada finalitzada l'etapa d'iniciació i obtingut els quatre primers Galops, puguin sol·licitar la LDN. El Galop 4
<opció style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">(disciplina triada) s'obté mitjançant una prova complementària.

Protocol de les Convocatòries d’Exàmens de Galops :

  • Podran convocar exàmens els Clubs Homologats amb la llicencia Federativa en vigor.
  • El Club comunicarà  per e-mail a la Federació  les dates i tipus de galops, amb un mínim de 15 dies, per tal de publicar-los a la pàgina web de la Federació (calendari galops).
  • Els resultats dels exàmens hauran de figurar en les Actes Oficials facilitades per la RFHE i remeses a través de la FCH, en un termini màxim de 8 dies després de la data de celebració dels mateixos, enviant-les per e-mail, juntament amb el comprovant de pagament de les taxes.

Aquest nou Reglament el podeu visualitzar en aquest lloc: REGLAMENT GALOPS 2014

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI
II ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA : Descargar
Toggle Bar