superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Notícia informativa, Fase I de desescalada

  • Published in

logo FCH Color TransparenteHa estat publicada la ORDRE SND/399/2020 de 9 de maig per a la flexibilització de determinades restriccions. Les regions sanitàries de Catalunya que passen a la Fase I són: Camp de Tarragona, Terres del Ebre (Tarragona) i Alt Pirineu i Aran (Lleida)

 

 Una visió pràctica des de l'activitat eqüestre:

Per a les divisions territorials beneficiades amb la flexibilització que conté la norma, s'estableixen noves condicions en matèria de pràctica esportiva, regulant les condicions de l'activitat d'esportistes d'alt nivell, alt rendiment i federats.

Entre altres coses, es disposen les condicions de reobertura de Centres d'Alt Rendiment, instal·lacions esportives a l'aire lliure, centres esportius per a la pràctica esportiva individual i entrenament mitjà en lligues professionals.

El Capítol XII de l'Ordre conté aquestes condicions des de l'article 38 al 43.

En primer lloc, la norma regula l'obertura dels Centres d'Alt Rendiment, autoritzant els esportistes integrats en els programes aprovats, als DONEN, als DONAR I als reconeguts d'interès nacional pel CSD, a accedir a tals centres.

A continuació, defineix quins centres tenen la consideració d'Alt Rendiment.

Després especifica que els esportistes podran accedir amb un sol entrenador, cas que resulti necessari, la qual cosa ha d'acreditar-se degudament. S'exceptua de tal acreditació a esportistes amb discapacitat o menors que requereixin la presència d'un acompanyant.

Es disposa que aquests esportistes d'alt rendiment etc.. puguin desplaçar-se en determinats casos fora de la seva província i comunitat, en certes condicions (art 38.3)

En el mateix article s'estableixen la pautes i normes bàsiques que regiran en els centres, prevenció, higiene etc.. que no enumero aquí per la seva senzillesa interpretativa i la seva prolixitat. Són les cauteles ja establertes per normes anteriors que han merescut protocols ja implantats.

L'article 39 es dedica al desenvolupament de l'entrenament mitjà en lligues professionals. No ho desenvolupo, perquè sembla difícil el seu encaix en la nostra activitat. No tenim lligues professionals, 

Ens pot afectar, en canvi, per analogia, la qual cosa disposa l'article 40 que regula les mesures comunes per a l'obertura de Centres d'Alt Rendiment, això per al cas que la RFHE volgués interpretar que els centres hípics en els quals es realitzen puntualment clinics d'alt rendiment per a esportistes, tinguessin tal caràcter ocasionalment. En tal suposat, l'activitat seria regulada en aquest article 40 que disposa: limitar les reunions tècniques de treball a un aforament màxim de 10 participants, amb les degudes distàncies i proteccions. La llei es refereix a “visionat de vídeos” i xerrades tècniques vinculades a les posteriors sessions d'entrenament. S'estableixen cauteles quant al control mèdic i posterior seguiment del personal que accedeixi al centre. Es regulen les sessions d'entrenament que no poden comptar amb la presència de personal auxiliar ni encarregats de material, reduint-se al mínim suficient les persones prestatàries de serveis en el centre. S'estableixen altres cauteles referides a neteja i desinfecció, així com a l'ús de materials als efectes dels quals em remeto a la seva enumeració en l'article 40. 4,5 i 6.

Ens afecta en major mesura l'article 41, que regula l'obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure, perquè gairebé totes les hípiques federades ho són. A tals efectes l'article 41. 3 defineix el que és una instal·lació d'aquest tipus: “Tota aquella instal·lació esportiva descoberta amb independència que es trobi situada en un recinte tancat o obert, que manqui de sostre i parets simultàniament i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva” exclou piscines i zones d'aigua.

L'Ordre estableix que es podrà procedir a l'obertura d'aquestes instal·lacions, amb limitacions. Això és molt important, encara que pugui semblar que no. Podem creure que ja la setmana passada es podien obrir les hípiques; però no és cert, el que permetia la norma fins avui era simplement que l'esportista eqüestre acudís a practicar el nostre esport. Avui es disposa alguna cosa més que un matís: l'obertura del centre, això si, amb limitacions:

1.- Només poden accedir per a realitzar una pràctica esportiva, no per a passejar ni prendre un cafè, només els esportistes d'alt nivell, professionals, federats, àrbitres o jutges, o personal tècnic federatiu. Ningú més.

2.- Abans de l'obertura de la instal·lació haurà de procedir-se a la seva neteja i desinfecció.

3.-  L'activitat esportiva requerirà es concerti cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació; s'organitzaran a aquest efecte, torns horaris.

4.- Els esmentats esportistes no podran romandre en la instal·lació més enllà del torn concertat.

5.- La pràctica esportiva permesa en aquestes instal·lacions serà la individual.

6.- També aquelles que es puguin desenvolupar amb un màxim de 2 persones en modalitats així practicades, sempre sense contacte físic i amb la distància social de 2 metres.

7.- Es respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d'aforament d'ús esportiu (no social) tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica de l'esport.

8.- S'habilitarà un sistema d'accés que eviti acumulació de persones i complint amb les mesures conegudes, distàncies etc...

9.- Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador en cas que resulti necessari, necessitat que haurà d'acreditar-se. Molt important per a l'hípica: no ha d'acreditar-se tal necessitat si es tracta de menors o discapacitats. Molt rellevant per a nosaltres en el cas dels menors de 14 anys els qui, així, poden comptar amb un entrenador que guardi les degudes cauteles (contacte, distància...) sense necessitat de justificació.

10.- Especials cauteles de neteja, desinfecció, a final de la jornada i després de cada torn per al material compartit. En el nostre cas, encara que no ho digui la norma, es precisarà per als cavalls de tanda, passeig etc.., la desinfecció de les guarnicions, cascos etc. també haurà de preveure's la neteja dels èquids, especialment de les parts que entrin en contacte amb l'esportista.

11.- Els titulars de les instal·lacions hauran de complir amb la normativa bàsica emanada del Ministeri de Sanitat.

Finalment, l'article 42 de l'Ordre d'avui, regula la “activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius” que resulta bastant redundant en general; però que conté un aspecte que pot donar certa vida al vessant pedagògic dels centres eqüestres.

En efecte, la preocupació prioritària amb vista a preservar als èquids de les seves necessitats bàsiques: alimentació i treball i la primera, l'alimentació s'ha vist compromesa per la impossibilitat d'impartir classes en els centres, amb la consegüent i dràstic minvament d'ingressos i sense possibilitat d'espera a ajudes que si arriben, ho faran tard i malament.

Doncs bé, l'article 42 de l'Ordre, permet per fi certa obertura a la nostra activitat pedagògica. Així s'estableix:

1.- La possibilitat que els centres -recordem que només els classificats com a instal·lacions a l'aire lliure (excloguem instal·lacions indoor) puguin oferir serveis esportius.

2.- Aquests seran individualitzats (per a per a 1 persona, per torn, cita prèvia i altres limitacions... veure article 42)

4.- L'activitat esportiva ofertada serà individualitzada i, per tant, només permetrà l'atenció a una persona per torn.

5.- Però si el centre compta amb diversos entrenadors, podrà prestar-se el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors disposi, encara que no pot superar-se el 30 per cent de l'aforament d'usuaris, ni franquejar-se la distància de 2 metres entre persones.

6.- Prohibit obrir dutxes, vestuaris etc.. encara que es poden habilitar en casos estrictament necessaris, espais auxiliars (pensem en els guadarneses) que només quedin ser ocupats per una persona, excepte cas de necessària assistència -recordem discapacitats i menors- procedint-se a la neteja, després de cada ús.

En fi, felicitats per als qui es beneficiïn d'aquesta obertura en els seus respectius territoris. Si us plau, respecteu les instruccions i normativa.

 Fase I - Esport  BOE - 9 maig 2020

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI